0700 19 110 Понеделник-Петък 09:00ч – 18:00ч.

Настоящата процедура има за цел избор на изпълнител за провеждане на специфично
обучение за работа с хора с проблеми със слуха на служители на „Моят кредит” ЕООД.
Услугата се извършва във връзка с изпълнение на Договор за БФП NoBG05M9OP001-1.57-
118- С01, който се осъществява с финансовата подкрепа по процедура за подбор на проекти
BG05M9OP001-1.57 „УМЕНИЯ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.